Moje čtvrť

Základní informace

SVJ
Společenství vlastníků jednotek je právnická osoba zodpovědná za správu společných částí domu a pozemku, včetně dodávek vody, teplé vody a tepla. SVJ tvoří všichni vlastníci jednotek v domě.

Shromáždění SVJ (schůze)
Nejvyšší rozhodovací orgán společenství, kterého se účastní vlastníci jednotek v domě a který se koná nejméně jednou ročně. Rozhoduje o zásadních otázkách týkajících se domu, např. schvaluje stavební úpravy, zprávu o hospodaření a rozpočet.

Předseda SVJ
Statutární orgán společenství vlastníků, který ho navenek zastupuje a je zodpovědný za jeho činnost.

Technický správce
Zjišťuje pro SVJ provoz, údržbu a opravy společných částí domu (nikoliv bytových a nebytových jednotek). Zprostředkovává jednání a smlouvy s dodavateli služeb a energií. Hlídá pravidelné revize a kontroly společných technických zařízení.

Administrativní správce
Zodpovídá za účetnictví a evidenci osob. Vystavuje předpisy záloh na služby spojené s užíváním jednotek. Provádí roční vyúčtování nákladů na služby pro jednotlivé jednotky.

Společné části domu
Jsou definovány v Prohlášení vlastníka budovy. Jedná se o základy, obvodové zdi, střechu, fasádu a její zateplení, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, chodbová okna, kočárkárny/kolárny, výtahy, hromosvody, okapy, společné antény, rozvody tepla, teplé vody, studené vody, odpadů, elektřiny a vzduchotechniky, aj.

Příspěvky na správu domu a pozemku (tzv. “fond oprav”)
Dlouhodobá záloha na údržbu, opravy a revize společných částí domu určená podle podlahové plochy bytové jednotky.

Evidenční list / předpis záloh
Přehled měsíčních záloh na jednotlivé služby a příspěvky. Platba záloh je splatná vždy do konce příslušného měsíce, nikoliv zpětně.

Vyúčtování služeb
Rozúčtování a vyúčtování služeb spojených s užíváním jednotek je prováděno jednou ročně vždy do konce dubna. Obsahuje přehled zaplacených záloh, skutečné náklady na služby a vyčíslení případného přeplatku nebo nedoplatku.

Vyúčtování služeb není možné provést individuálně dříve, neboť SVJ dostává fakturace od dodavatelů energií pouze jednou ročně a zároveň se řada nákladů musí rozpočítávat mezi všechny vlastníky.

V kompetenci SVJ je pouze řešení záležitostí týkajících se společných částí domu a pozemků ve spoluvlastnictví členů SVJ. Správa ani předseda nemohou řešit problémy na cizích pozemcích a okolních stavbách, osobní spory obyvatel, rušení nočního klidu a problémy s parkováním. Dále neřeší závady v bytech, které musí řešit přímo vlastníci bytů.

Každý vlastník má povinnost při koupi jednotky nahlásit SVJ své kontaktní údaje včetně předávacího protokolu se stavy energií. Dále má vlastník jednotky povinnost nahlásit SVJ kontaktní údaje na své nájemníky (§ 1177 NOZ).

Veškeré stavební zásahy do společných částí domu (fasáda, obvodové zdi atp.) musí být předem schváleny na shromáždění SVJ a nebo musí vyhovovat pravidlům předschválených zásahů (dle schváleného dokumentu Povolené stavební zásahy do spol. částí domu). Zásahy do společných částí, které splní veškeré podmínky uvedené v tomto dokumentu, se tak již nijak schvalovat nemusí. Týká se to především montáží klimatizací, venkovních žaluzíí nebo zastřešení. Předem neschválené zásahy (nebo zásahy nevyhovující výše uvedenému dokumentu) by musela dotyčná osoba na vlastní náklady odstranit a uvést do původního stavu. Dodatečné schvalování nepovolených stavebních zásahů do společných částí domu je nepřípustné. Máte-li v úmyslu provést jakýkoliv zásah do společné části domu a nejste-li si jisti, zda takový zásah můžete provést, vždy se raději předem informujte u předsedy SVJ.

Chcete-li změnit jmenovku na zvonku nebo na poštovní schránce, napište číslo Vašeho bytu a požadovaný text na jmenovkách na e-mail technického správce t.spravce@mojectvrt.cz. Zvonkové tablo prosím nerozebírejte a jmenovky nepřelepujte, čištění je poté velmi obtížné.

SVJ zajišťuje dodávku studené a teplé vody, tepla (topení), elektřiny ve společných prostorách, pojištění domu, úklid a údržbu. Každý vlastník nebo uživatel bytové jednotky si sám zajišťuje smlouvu s dodavatelem elektřiny do bytu, poplatky za svoz komunálního odpadu a poplatky za televizi a rozhlas. Dále si každý v případě zájmu sám zajišťuje smlouvu s poskytovatelem připojení k internetu a satelitu.

Dům je vybaven společnými anténami pro příjem televizního vysílání DVB-T2. Detaily o přechodu z DVB-T na DVB-T2 naleznete na stránce: Podrobnosti přechodu na DVB-T2.

Na střeše se také nachází společné satelitní paraboly přijímající signál z družic Astra 23,5°E a 19,2°E. V případě zájmu o připojení k satelitu kontaktujte společnost Skylink (uveďte, že dům je již vybaven společnou satelitní parabolou).

Signál z antén i ze satelitů je rozveden do TV/SAT zásuvek v každém bytě v domě. Neinstalujte na balkon nebo dokonce na zeď domu žádné další televizní antény nebo satelitní paraboly.

Každý byt v domě je opatřen internetovou přípojkou zakončenou zásuvkou na zdi. Pevné připojení k internetu v domě poskytuje pouze firma ONYX engineering, spol. s r.o. (ceník připojení platný pro náš dům). V případě zájmu o připojení k internetu kontaktujte uvedenou společnost na telefonu 844 114 814, případně pomocí online formuláře.

Podrobnosti jak postupovat v případě poruchy topení v bytě naleznete v sekci Dokumenty a odkazy v dokumentu “Co dělat když topení netopí?”

Při vlastním připojení digestoře na připravené potrubí je nutné dodržet minimální délku tohoto potrubí 500 mm od vlastního stoupacího potrubí a účinnost digestoře do 250m3/h při součinnosti 70%. Digestoř musí být vybavena funkční zpětnou klapkou. Při nedodržení těchto parametrů bude docházet k přetláčení pachů mezi jednotlivými byty.

Veškeré závady společných částí domu prosím pište na e-mail technického správce t.spravce@mojectvrt.cz nebo pomocí webového formuláře. Závady nebo reklamace týkající se přímo bytové či nebytové jednotky řešte s majitelem jednotky nebo prodejcem. SVJ ani správce společných částí domu neřeší závady na soukromých bytových a nebytových jednotkách.

Neparkujte na cizích parkovacích místech nebo před nimi, parkoviště před domem je soukromé. Stejně tak neparkujte na cizích garážových místech v garážích. Dále je zakázáno parkovat na chodnících, vjezdech do garáží, trávnících, záhonech a plochách určených pro hasiče.

Dodržujte prosím noční klid od 22:00 do 6:00. Dále buďte prosím ohleduplní vůči rodinám s dětmi a omezte prosím stavební práce, štěkot psů a jiný hluk ve večerních hodinách. Pokud dochází k rušení nočního klidu, pokuste se situaci vyřešit domluvou, případně volejte městskou policii.

Neodhazujte nedopalky z oken a balkonů do trávníku, záhonů, kačírku, dešťových žlabů nebo v okolí vchodů. Cigarety netípejte je o fasádu nebo jiné vybavení domu. Ve všech společných prostorách domu a v obou garážích platí zákaz kouření a rozdělávání otevřeného ohně.

Při stěhování dbejte prosím zvýšené opatrnosti na společné prostory domu, tedy zejména na vstupní dveře, omítky na chodbách a všechny části výtahu. U výtahu se především vyvarujte poškození prahů a kolejnic, poškrábání nerezových částí a také nárazů do výtahových dveří.

Prosíme obyvatele, aby venčili své psy pouze na vodítku a sbírali všude jejich exkrementy! Výkaly a moč také pravidelně znečišťují chodby, výtahy, venkovní fasádu, chodníky a kačírek kolem domu. Znečištění se všude roznáší a náklady na úklid nesou všichni obyvatelé domu, včetně nájemníků.

Udržujte prosím čistotu a pořádek kolem kontejnerů. Nepořádek a rozházené odpadky jsou nejen špatnou vizitkou obyvatel domu, ale také lákadlem pro potkany a jiné škůdce. Neodkládejte žádný odpad na zem a kontejnery vždy zavírejte. Nábytek a jiný rozměrný odpad nepatří ke kontejnerům, ale do sběrného dvora! Pozemek s kontejnery nepatří do správy SVJ a ani kontejnery nejsou v majetku SVJ. Za udržování pořádku v prostoru kontejnerů tak SVJ nezodpovídá.

Dle požárních předpisů nesmí být na chodbách a schodištích domu nic hořlavého (např. odložené odpadky) a žádné překážky (botníky, kočárky, stavební materiál apod.). Všechny dveře oddělující požární úseky na chodbách se musí vždy zavírat, proto je nepodkládejte zarážkami. Při porušování požárních předpisů hrozí SVJ a tudíž i všem jeho obyvatelům vysoká pokuta při požární revizi.

Garážová vrata se zavírají automaticky po 30 sekundách od otevření, resp. od průjezdu vozidla. Tuto dobu nelze urychlit a opakovaným stisknutím tlačítka ovladače nedojde k rychlejšímu zavření, ale naopak k prodloužení doby v otevřené poloze.