Moje čtvrť

Základní informace

SVJ
Společenství vlastníků jednotek je právnická osoba zodpovědná za správu společných částí domu a pozemku, včetně dodávek vody, teplé vody a tepla.

Shromáždění SVJ
Nejvyšší rozhodovací orgán společenství, kterého se účastní vlastníci jednotek v domě a který se koná nejméně jednou ročně. Rozhoduje o zásadních otázkách týkajících se domu, např. schvaluje stavební úpravy, zprávu o hospodaření a rozpočet.

Předseda SVJ
Statutární orgán společenství vlastníků, který ho navenek zastupuje a je zodpovědný za jeho činnost.

Technický správce
Zodpovídá za provoz společných částí domu (nikoliv bytových a nebytových jednotek) a zajišťění údržby a oprav.

Administrativní správce
Zodpovídá za účetnictví, evidenci osob, předpisy záloh a vyúčtování služeb.

Společné části domu
Jsou definovány v Prohlášení vlastníka budovy. Jedná se o základy, střechu, fasádu, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, chodbová okna, kočárkárny/kolárny, výtahy, hromosvody, okapy, společné antény, rozvody tepla, teplé vody, studené vody, odpadů, elektřiny a vzduchotechniky, aj.

Příspěvky na správu domu a pozemku (tzv. „fond oprav“)
Dlouhodobá záloha na údržbu, opravy a revize společných částí domu určená podle podlahové plochy bytové jednotky.

Evidenční list / předpis záloh
Přehled měsíčních záloh na jednotlivé služby a příspěvky. Platba záloh je splatná vždy do konce příslušného měsíce.

Vyúčtování služeb
Rozúčtování a vyúčtování služeb spojených s užíváním jednotek je prováděno jednou ročně vždy do konce dubna. Obsahuje přehled zaplacených záloh, skutečné náklady na služby a vyčíslení případného přeplatku nebo nedoplatku.

V kompetenci správy domu a předsedy SVJ je pouze řešení záležitostí týkajících se společných částí domu a pozemků v majetku spoluvlastníků domu. Správa ani předseda nemohou řešit problémy na cizích pozemcích a okolních stavbách, osobní spory obyvatel, rušení nočního klidu, problémy s parkováním, ani jiné podobné záležitosti, které jsou v kompetenci příslušných úřadů, policie nebo soudů.
Dále neřeší jakékoliv záležitosti týkající se samotných bytových jednotek a jejich vybavení (závady v bytě a jejich reklamace). Tyto problémy musí řešit přímo vlastníci bytů.

Každý vlastník jednotky, který ji pronajímá, má povinnost neprodleně nahlásit SVJ kontaktní údaje na své nájemníky (§ 1177 nového občanského zákoníku).

Veškeré stavební zásahy do společných částí domu (fasáda, nosné zdi atp.) musí být předem schváleny na shromáždění SVJ nebo musí vyhovovat pravidlům předschválených zásahů. I o provedení zásahu vyhovujícímu těmto pravidlům musí vlastník bytu informovat technického správce.

Chcete-li změnit jmenovku na zvonku nebo na poštovní schránce, napište číslo Vašeho bytu a požadovaný text na jmenovkách na e-mail technického správce t.spravce@mojectvrt.cz. Zvonkové tablo prosím nerozebírejte a jmenovky nepřelepujte, čištění je poté velmi obtížné.

SVJ zajišťuje dodávku teplé i studené vody, tepla (topení), elektřiny ve společných prostorách, pojištění domu, úklid a údržbu. Každý vlastník nebo uživatel bytové jednotky si však sám zajišťuje smlouvu s dodavatelem elektřiny do bytu, poplatky za svoz komunálního odpadu a poplatky za televizi a rozhlas. Dále si každý v případě zájmu sám zajišťuje smlouvu s poskytovatelem připojení k internetu a satelitu.

Dům je vybaven společnými anténami pro příjem televizního vysílání DVB-T a DVB-T2. Veškeré podrobnosti naleznete na webu www.dvb-t2.cz.
Na střeše se také nachází společné satelitní paraboly přijímající signál z družic Astra 23,5°E a 19,2°E. V případě zájmu o připojení k satelitu kontaktujte společnost Skylink (uveďte, že dům je již vybaven společnou satelitní parabolou).
Signál z antén i ze satelitu je rozveden do každého bytu v domě. Prosím neinstalujte na balkon nebo dokonce na zeď domu žádné další antény nebo satelitní paraboly.

Každý byt v domě je opatřen internetovou přípojkou zakončenou zásuvkou typu RJ45 na zdi. Připojení k internetu v domě poskytuje pouze firma ONYX engineering, spol. s r.o. (ceník připojení platný pro náš dům). V případě zájmu o připojení k internetu kontaktujte uvedenou společnost na telefonu 844 114 814, případně pomocí online formuláře. Pevné kabelové připojení k internetu přes jinou společnost není v domě možné.

Podrobnosti jak postupovat v případě poruchy topení v bytě naleznete v sekci Dokumenty a odkazy v dokumentu „Co dělat když topení netopí?“

Při vlastním připojení digestoře na připravené potrubí je nutné dodržet minimální délku tohoto potrubí 500 mm od vlastního stoupacího potrubí a účinnost digestoře do 250m3/h při součinnosti 70%. Digestoř musí být vybavena funkční zpětnou klapkou. Při nedodžení těchto parametrů bude docházet k přetláčení pachů mezi jednotlivými byty.

Veškeré závady nebo připomínky ohledně společných částí domu prosím pište na e-mail technického správce t.spravce@mojectvrt.cz nebo pomocí webového formuláře. Závady nebo reklamace týkající se přímo bytové či nebytové jednotky řešte s majitelem jednotky nebo prodejcem. SVJ ani správce společných částí domu neřeší závady na soukromých bytových a nebytových jednotkách.

Prosíme všechny obyvatele domu, aby neparkovali na cizích soukromých místech opatřených parkovací zábranou (i když je tato zábrana sklopená) a stejně tak cizích garážových místech, pokud toto místo není Vaše, nemáte jej v pronájmu, nebo parkování nemáte od majitele výslovně povoleno. Také prosím neparkujte před cizími parkovacími místy a neblokujte tak vjezd na ně. Dále je zakázáno parkovat na trávnících, záhonech, chodnících, ve vjezdech do garáže a plochách určených pro hasiče. Vjezdem vozidel na chodníky může dojít k jejich nevratnému poškození včetně konstrukcí nacházejícími se pod nimi (např. retenční nádrže na dešťovou vodu).

Dodržujte prosím noční klid od 22:00 do 6:00. Dále buďte prosím ohleduplní vůči svým sousedům, zejména rodinám s dětmi, a omezte prosím stavební práce, štěkot psů a jiný hluk ve večerních hodinách. Pokud dochází k rušení nočního klidu, pokuste se situaci vyřešit domluvou, případně volejte městskou policii.

Neodhazujte nedopalky z oken a balkonů do trávníku, záhonů, kačírku, dešťových žlabů nebo v okolí vchodů. Cigarety netípejte je o fasádu nebo jiné vybavení domu. Ve všech společných prostorách domu a v obou garážích platí zákaz kouření a rozdělávání otevřeného ohně.

Při stěhování dbejte prosím zvýšené opatrnosti na společné prostory domu, tedy zejména na vstupní dveře, omítky na chodbách a všechny části výtahu. U výtahu se především vyvarujte poškození prahů a kolejnic, poškrábání nerezových částí a také nárazů do výtahových dveří.

Prosíme obyvatele, aby venčili své psy pouze na vodítku a sbírali všude jejich exkrementy! Výkaly a moč bohužel pravidelně znečišťují chodby, výtahy, venkovní fasádu, chodníky a kačírek kolem domu. Znečištění se všude roznáší a zvýšené náklady na mimořádné úklidy nesou všichni obyvatelé domu, včetně nájemníků. Také prosím zabraňte močení kolem vchodů do domu a na jeho fasádu.

Udržujte prosím čistotu a pořádek kolem kontejnerů. Nepořádek a rozházené odpadky jsou nejen špatnou vizitkou obyvatel domu, ale také lákadlem pro potkany a jiné škůdce. Pokud je nejbližší kontejner již plný, využívejte i ty další, a vždy je zavírejte, jinak může vítr odpadky roznést po okolí. Odpadky nikdy neodkládejte na zem kolem kontejnerů. Předměty, které se do kontejneru nevejdou (např. starý nábytek, velké elektrospotřebiče, apod.), do prostoru popelnic vůbec nepatří. Odvezte je do nedalekého sběrného dvora. Technické služby ani správa domu odložené a rozházené odpadky nesbírají.

Dle požárních předpisů nesmí být na chodbách a schodištích domu nic hořlavého a v únikových cestách nesmí být žádné překážky. Tzn. na chodbách nesmí být žádné botníky, květináče, krabice a jiné předměty. Protipožární dveře oddělující požární úseky se nesmí nechávat otevřené. Ve společných prostorách je dále zakázáno rozdělávat otevřený oheň a poškozovat protipožární vybavení domu.

Dodržování požární prevence uvnitř bytových a nebytových jednotek je zodpovědností majitelů daných jednotek. Je doporučeno mít v provozu a pravidelně kontrolovat bytový kouřový detektor a provádět odborné revize elektroinstalace.